MY MENU

Mezzanine Floor Support Office

Mezzanine Floor Support Office

เป็นการดัดแปลงชั้นเก็บสินค้า Mezzanine floor เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสโตร์จัดเก็บสินค้าโดยสามารถเลือกชนิดของพนังเพดานและเลือกเครื่องปรับอากาศได้ตามต้องการ