MY MENU

Micro Rack Support Mezzanine Floor

Micro Rack Support Mezzanine Floor

Micro Rack Support Mezzanine Floor เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักได้ 100 - 200 กิโลกรัม/ชั้น และทำให้สามารถใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำเป็นพื้นทางเดินเพื่อขึ้นไปเบิกจ่ายสินค้า