MY MENU

Slide Rack & Cantilever Rack

Slide Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ แต่มีขนาดของสินค้าเล็ก หรือปานกลาง เช่น แม่พิมพ์แผ่นชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้

Cantilever Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการวางสินค้ายาวๆ ประเภทท่อแป๊บ โลหะต่างๆ ไม้ หรือ เหล็กรูปพรรณ