MY MENU

Mezzanine Floor

Mezzanine Floor

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้มากขึ้นโดยการทำเป็นชั้นลอย สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามความต้องการ