MY MENU

Rack Support Building

Rack Support Building

เป็นการออกแบบคลังจัดเก็บสินค้าโดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้า เป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคารเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแบบทั่วๆไป