MY MENU

Selective Pallet Rack

Selective Pallet Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัด เก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้